PROGRAM TANITIMI

1 -Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla kurulmuştur. Öğretim faaliyetlerine 1991 yılında Erzincan da başlamış, ancak 13 Mart 1992 depremi sonrasında öğrencilerimiz öğrenimlerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etmek zorunda kalmışlardır. Yeni hizmet binası ve diğer sosyal tesislerin tamamlanmasını müteakip, 1993 – 1994 eğitim-öğretim yılında tekrar Erzincan da öğretime başlanmıştır. 01.03.2006 tarihinde Erzincan Üniversitesinin kurulmasıyla, (12.08.2006 tarihi itibariyle) Atatürk Üniversitesinden ayrılarak Erzincan Üniversitesine bağlanmıştır.
2 -Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Hukuk Fakültesi Diploması derecesi alırlar.
3 -Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
4 -Kabul ve Kayıt Koşulları
Fakültemize ÖSYM Başkanlığının Türkiye genelinde yaptığı Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir. Erzincan Hukuk Fakültesine 2017-2018 öğretim yılında TM-3 puan türünden en düşük 409,7076 en yüksek 442,68668 puan alan 308 öğrenci kayıt edilmiştir.
5 -Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakültemize kurumlararası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
6 -Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
7 -Program Profili
Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.
8 -Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz hâkim, savcı, noter, serbest avukat veya kurum avukatı, mülki idare amiri (kaymakam, vali) ya da öğretim elemanı olarak mesleki hayatlarını sürdürebilmektedir. Ayrıca mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman, hukuk müşaviri vs. kamu personeli olarak çalışabilmektedir.
9 -Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
10 -Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fakültemizde sınavlar, kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Her türlü sınav ve etkinlik, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında, öğrencinin o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında aldığı not dikkate alınır. Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı %40’dan az olamaz. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu, Alt Limit (AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-60 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını gösterir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır. Ders harf notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir. Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden yarıyıl derslerini öncelikli olarak almak şartı ile danışmanın uygun görmesi hâlinde bir üst sınıfın ilgili döneminden de ders alabilir.
11 -Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde belirtildiği gibidir.
12 -Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
(X) Tam Zamanlı        (  ) E-Öğrenme
13 -Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı                      : Prof. Dr. Cem BAYGIN Tel: (0446) 225 17 41 Faks: (0446) 225 17 45 E-mail: cembaygin@yahoo.de; cbaygin@erzincan.edu.tr
 AKTS/DS Koordinatörü    : Prof. Dr. Şafak NARBAY Tel: (0446) 225 17 41 Faks: (0446) 225 17 45 E-mail: narbays@yahoo.de; safaknarbay@hotmail.com
14 -Bölüm Olanakları

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi şehir merkezine üç kilometre uzaklıkta, doğal güzelliklerle çevrili, 12.000 metrekare kapalı alana sahip, 42.000 metrekarelik bir yerleşkededir. Fakültemizde 6 derslik, 1 duruşma salonu, 2 bilgisayar odası ile yaklaşık 30.000 eser ve süreli yayının mevcut olduğu zengin bir kütüphane mevcut olup, 50 ve 100 kişilik iki adet bağımsız okuma salonu bulunmakta; tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemizde akademik personel ve öğrencilerimizin yararlanmaları amacıyla, aylık olarak güncellemeleri yapılan, içtihat ve mevzuat bilgi bankası programları mevcuttur. Ayrıca 2009-2010 öğretim yılında tamamlanan amfiler gurubunda iki adet 350 kişilik, dört adet 250 kişilik toplam altı amfi, bir adet 250 kişilik konferans salonu ve bir adet öğrenci kafeteryası öğrencilerimizin hizmetindedir. Fakültemiz genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemizde; 5 Profesör, 2 Doçent, 15 Yardımcı Doçent ve 37 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 59 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemizin özel hukuk ve kamu hukuku bölümlerinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile kamu hukuku ve özel hukuk doktora programları faaliyet göstermektedir.

 PROGRAM ÇIKTILARI

AÇIKLAMA
1. Kazanılan hukuk nosyonu yardımıyla karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesinin sağlanması ve adalet sisteminin en iyi şekilde işlemesine katkıda bulunma
2. Hukuk normlarını, onlara kaynaklık eden tarihsel gelişimi dikkate alarak hukuk teorisi ışığında analiz edebilme yeteneği kazandırma
3. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme yeteneği kazandırma
4. Ulusal ve uluslar arası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olma
5. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla girişimcilik ruhu ve açık fikirli düşünebilme becerisi gösterebilme
6. Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanma
7. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterme, topluluk önünde kendini ifade edebilme kabiliyetini kazandırma
8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma
9. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kollektif çalışma becerisinin kazanılmasını sağlama
10. Kazanılan hukuk nosyonu yardımıyla karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesinin sağlanması ve adalet sisteminin en iyi şekilde işlemesine katkıda bulunma